Ptolemy, Almagesti (tr. George Fleming and Alessandro Marchetti)Start

Pisa, BU, 386 · 69v

 … Loading: Pisa, BU, 386 · 69v …