PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 10r

Facsimile

الجداول المرسومة للأوتار والقسي
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
ل
لا
كه
ا
ب
ن
كج
كج
نه
كز
ا
ا
لج
ا
ا
ب
ن
ا
ب
ن
كج
ل
كد
كو
يج
ا
ا
ل
ا
ل
ا
لد
يه
ا
ب
ن
كد
كد
نو
نح
ا
ا
كو
ب
ب
ه
م
ا
ب
مط T: ن
كد
ل
كه
كز
ما
ا
ا
كب
ب
ل
ب
لز
د
ا
ب
مح
كه
كه
نح
كب
ا
ا
يط
ج
ج
ح
كح
ا
ب
مح
كه
ل
كو
كط
ا
ا
ا
يه
ج
ل
ج
لط
نب
ا
ب
مح
كو
كو
نط
لح
ا
ا
يا
د
د
يا
يو
ا
ب
مز
كو
ل
كز
ل
يد
ا
ا
ح
د
ل
د
مب
م
ا
ب
مز
كز
كح
مح
ا
ا
د
ه
ه
يد
د
ا
ب
مو
كز
ل
كح
لا
ك
ا
ا
ه
ل
ه
مه
كز
ا
ب
مه
كح
كط
ا
ل T: ن
ا
نو
و
و
يو
مط
ا
ب
مد
كح
ل
كط
لب
يح
ا
نب
و
ل
و
مح
يا
ا
ب
مج
كط
ل
ب
مد
ا
مح
ز
ز
يط
لج
ا
ب
مب
كط
ل
ل
لج
ح
ا
مد
ز
ل
ز
ن
ند
ا
ب
ما
ل
لا
د T: ج
ل
ا
م
ح
ح
كب
يه
ا
ب
م
ل
ل
لا
لج
ن
ا
له
ح
ل
ح
نج
له
ا
ب
لط
لا
لب
د
ح
ا
لا
ط
ط
كد
ند
ا
ب
لح
لا
ل
لب
لد
كب
ا
كو T: كز
ط
ل
ط
نو
يج
ا
ب
لز
لب
لج
د
له
ا
كب
ي
ي
كز
لب
ا
ب
له
لب
ل
لج
لد
مو
ا
يز
ي
ل
ي
نح
مط
ا
ب
لج
لج
لد
د
نه
ا
يب
يا
يا
ل
ه
ا
ب
لب
لج
ل
لد
له
ا
ا
ح
يا
ل
يب
ا
كا
ا
ب
ل
لد
له
ه
ه
ا
ج
يب
يب
لب
لو
ا
ب
كح
لد
ل
له
له
و
نط
نز
يب
ل
يج
ج
ن
ا
ب
كز
له
لو
ه
ه
نط
نب
يج
يج
له
د
ا
ب
كه
له
ل
لو
له
ا
نط
مح
يج
ل
يد
و
يو
ا
ب
كج
لو
لز
د
نه
نط
مج
يد
يد
لز
كز
ا
ب
كا
لو
ل
لز
لد
مز
نط
لح
يد
ل
يه
ح
لح
ا
ب
يط
لز
لح
د
لو
نط
لب
يه
يه
لط
مز
ا
ب
يز
لز
ل
لح
لد
كب
نط
كز
يه
ل
يو
ي
نو
ا
ب
يه
لح
لط
د
ه
نط
كب
يو
يو
مب
ج
ا
ب
يج
لح
ل
لط
لج
مو
نط
يز T: يو
يو
ل
يز
يج
ط
ا
ب
ي
لط
م
ج
كه
نط
يا
يز
يز
مد
يد
ا
ب
ز
لط
ل
م
لج
نط
ه
يز
ل
يح
يه
يز
ا
ب
ه
م
ما
ب
لج
نط
يح
يح
مو
يط
ا
ب
ج T: ب
م
ل
ما
لب
ج
نح
ند
يح
ل
يط
يز
كا
ا
ب
ما
مب
ا
ل
نح
مح
يط
يط
مح
كا
ا
ا
نز
ما
ل
مب
ل
ند
نح
مب
يط
ل
ك
يط
يط
ا
ا
ند
مب
مج
يه
نح
لو
ك
ك
ن
يو
ا
ا
نا
مب
ل
مج
كط
لج
نح
لا
ك
ل
كا
كا
يب T: يا
ا
ا
مح
مج
مج
نح
مط
نح
كه
كا
كا
نب
و
ا
ا
مه
مج
ل
مد
ك T: كح
ا
نح
يح
كا
ل
كب
كب
نح
ا
ا
مب
مد
مد
نز
ي
نح
يب
كب
كب
نج
مط
ا
ا
لط
مد
ل
مه
كو
يو
نح
و
كب
ل
كج
كد
لط
ا
ا
لز T: لو
مه
مه
نه
يط
نح
الجداول المرسومة للأوتار والقسي
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
مه
ل
مو
كد
يط
نز
ند
سح
سز
و
يب
نب
ا
مو
مو
نج
يو
نز
مز
سح
ل
سز
لب
يب
نا
نب
مو
ل
مز
كب
ط
نز
ما
سط
سز
نح
ح
نا
مج
مز
مز
نا
نز
لد
سط
ل
سح
كج
نط
نا
لج
مز
ل
مح
يط
مز
نز
كز
ع
سح
مط
مه
نا
كج
مح
مح
مح
ل
نز
كا
ع
ل
سط
يه
كز
نا
يد
مح
ل
مط
يز
يا
نز
يد
عا
سط
ما
د
نا
ج T: د
مط
مط
مه
مح
نز
ز
عا
ل
ع
و
لو
ن
نه
مط
ل
ن
يد
كا
نز
عب
ع
لب
ج
ن
مه
ن
ن
مب
نا
نو
نج
عب
ل
ع
نز
كو
ن
له
ن
ل
نا
يا
يح
نو
مو
عج
عا
كب
مد
ن
كد T: كو
نا
نا
لط
مب
نو
لط
عج
ل
عا
مز
نو
ن
يو
نا
ل
نب
ح
نو
لب
عد
عب
يج
د
ن
و
نب
نب
لو
يد T: يو
نو
كه
عد
ل
عب
لح
ز
مط
نو
نب
ل
نج
د
كط
نو
يح
عه
عج
ج
ه
مط
مو
نج
نج
لب
لح
نو
ي
عه
ل
عج
كز
نح
مط
لو
نج
ل
ند
مج
نو
ج
عو
عج
نب
مو
مط
كو
ند
ند
كح
مد
نه
نه
عو
ل
عد
يز
كط
مط
يو
ند
ل
ند
نو
مب
نه
مح
عز
عد
مب
ز
مط
ه T: و
نه
نه
كد
لو
نه
م
عز
ل
عه
و
لط
مح
نه
نه
ل
نه
نب
كو
نه
لج
عح
عه
لا
ز
مح
مه
نو
نو
ك
يب
نه
كه
عح
ل
عه
نه
كط
مح
لد
نو
ل
نو
مز
ند
نه
يز
عط
عو
يط
مو
مح
كد
نز
نز
يه
لج
نه
ط
عط
ل
عو
مج
نح
مح
يج
نز
ل
نز
مج
ز
نه
ا
ف
عز
ح
ه
مح
ب T: ج
نح
نح
ي
لح
ند
نج
ف
ل
عز
لب
و
مز
نب
نح
ل
نح
لح
ه
ند
مه
فا
عز
نو
ج T: ب
مز
ما
نط
نط
ه
كز
ند
لز
فا
ل
عح
يط
نب
مز
لا
نط
ل
نط
لب
مه
ند
كط
فب
عح
مج
لح
مز
ك
س
س
ند
كا
فب
ل
عط
ز
يح
مز
ط
س
ل
س
كز
يا
ند
يب
فج
عط
ل
نب
مو
نح
سا
س
ند
يز
ند
د
فج
ل
عط
ند
كا
مو
مز
سا
ل
سا
كا
يط
نج
نو
فد
ف
يز
مه
مو
لو
سب
سا
مح
يز
نج
مز
فد
ل
ف
ما
ج
مو
كه
سب
ل
سب
يه
ي
نج
لط
فه
فا
د
يه
مو
يد
سج
سب
مب
نج
ل
فه
ل
فا
كز
كب
مو
ج
سج
ل
سج
ح
مد T: مه
نج
كب
فو
فا
ن
كد
مه
ن T: نب
سد
سج
له
كو T: كه
نج
يج
فو
ل
فب
يج
يط
مه
م
سد
ل
سد
ب
ب
نج
د
فز
فب
لو
ط
مه
كط
سه
سد
كح
لد
نب
نه
فز
ل
فب
نح
ند
مه
يح
سه
ل
سد
نه
ا
نب
مو
فح
فج
كا
لج
مه
و
سو
سه
كا
كد
نب
لز
فح
ل
فج
مد
و T: د
مد
نو T: نه
سو
ل
سه
مز
مج
نب
كح
فط
فد
و
لب
مد
مج
سز
سو
يج
نز
نب
يط
فط
ل
فد
كح
نه T: ند
مد
لا
سز
ل
سو
م
ز
نب
ي
ص
فد
نا
ي
مد
ك