PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 87v

Facsimile

/T265/

جدول اختلاف المنظر
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
الأعداد
اختلاف
منظر
الشمس
اختلاف
منظر
القمر
للحدّ الأوّل
اختلاف منظر
القمر للحدّ الثاني
الفضل للقمر
فيه
اختلاف
منظر القمر
في الحدّ الثالث
الحدّ الرابع الفضل فيه
للقمر
دقائق فلك التدوير
في البعد الأبعد
دقائق فلك التدوير
في البعد الأقرب
دقائق الفلك الخارج المركز
أجزاء
دقائق
ثواني
أجزاء
دقائق
ثواني
أجزاء
دقائق
ثواني
أجزاء
دقائق
ثواني
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ب
ز
ا
ند
كج
ج
ن
يد
يا
يه
د
يج
ج
مح
مه
و
ا
م
كح
كب
ل
و
يط
ه
ما
ا
ز
ط
ب
ل
مب
لج
مه
ح
كه
ز
لد
ا
كط
يا
م
ج
ك
ا
كب
ا
ز
ا
لج
ي
لا
ط
كز
ا
نا
يد
ك
د
ي
ا Toomer, p. 265: 2
ب
ا
ما
ب
كا
يب
لز
يا
يط
ب
يب
يز
ه
ب
مب
ب
يه
ج
ط
يد
مب
يج
ي
ب
لج
يط
م
ه
ن
ج
له
ج
يج
د
كب
يو
مح
يه
ب
ند
كب
ك
و
م
د
كح
د
يا
ه
له
يح
نج
يو
مط
ج
يه
كه
ز
ل
ه
كا
ه
ط
و
مح
ك
نح
يح
لو
ج
لو
كز
م
ح
ك
و
لط
و
كه
ح
كه
كب
ا
د
ك
كب
ج
نز
ل
ك
ط
ي
ز
نز
ز
ما
ي
ب
كد
ا
ط
كب
و
د
يح
لج
ي
ح Toomer, p. 265: 15
يه
ح
نز
يا
لط
كو
ا
يد
كج
مط
د
لط
له
ك
ي
ن
ي
ز Toomer, p. 265: 50
ي
كط
يج
لب
كح
ا
ك
كه
ل
د
نط
لز
م
يا
م
يب
كه
يب
ا
يه
كه
ل
ا
كه
كز
ط
ه
يح
م
يب
ل
يد
يج
لج
يز
يح
لب
ا
ل
كح
مو
ه
لز
مب
ك
يج
ك
يه
نب
يه
كب
يط
كج
لد
ا
له
ل
كا
ه
نه
مد
م
يد
ي
يز
مد
يز
يا
كا
كح
لو
ا
م
لا
ند
و
يج
مز
يه
يط
لو
يط
كج
لج
لح
ا
مد
لج
كد
و
ل
مط
يه
م
ك Toomer, p. 265: 21
لو
ك
نط
كه
م
م
ا
مط
لد
نا
و
مز
نا
يو
ك
كب Toomer, p. 265: 23
لو
كب
نح
كز
مز
مب
ا
ند
لو
يد
ز
د
نج
يز
كد Toomer, p. 265: 25
لو
كد
نز
كط
ند
مد
ا
نح
لز
لز
ز
ك
نه
يز
م
كز
م
كز
ا
لب
مو
ب
ج
لح
نز
ز
له
نز
يح
ك
كط
مد
كط
ه
لد
و
مح
ب
ح
م
يد
ز
مط
نط
يط
لا
مح
لا
ط
لو
يب
ن
ب
يب
ما
كح
ح
ج
ا
م
يط
م
لج
نب
لج
يد
لح
ط
نب
ب
يو
مب
لط
ح
يو
ا
ب
ك
ك
ك
له
نو
له
يط
م
و
ند
ب
ك
مج
مه
ح
كط
ا
د
كا
لز Toomer, p. 265: 38
لز
كد
مب
ج
نو
ب
كج
مد
مح
ح
مب
ا
ه
ك
كا
ك
لط Toomer, p. 265: 40
لط
كد
مج
مط
نح
ب
كو
مه
مح
ح
نج
ا
و
م
كا
م
ما Toomer, p. 265: 42
ما
كد
مه
له
س
ب
كط
مو
مو
ط
ج
ا
ح
كب
مد
مج
كد
مز
كا
سب
ب
لب
مز
م
ط
يج
ا
ط
ك
كب
ك
مه
ن
مه
يج
مح
مط
سد
ب
لد
مح
ل
ط
كب
ا
ي
م
كب
م
مز
م
مز
ب
ن
يز
سو
ب
لو
مط
يه
ط
لا
ا
يب
كج
مح Toomer, p. 265: 49
ل
مح
نا
نا
مه
سح
ب
لح
مط
نز
ط
لط
ا
يج
كج
ي
ن
نو
ن
كد
نب
نز
ع
ب
م
ن
لو
ط
مو
ا
يد
كج
ك
نا Toomer, p. 265: 52
كب
نا
نز
ند
ط
عب
ب
مب
نا
يا
ط
نج
ا
يه
كج
ل
نج
مح
نج
ل
نه
كا
عد
ب
مد
نا
مد
ط
نط
ا
يه
م
كج
م
ند
نز
ند
ما
نو
يب
عو
ب
مو
نب
يب
ي
د
ا
يو
ك
كج
ن
نه Toomer, p. 265: 56
و
نه
نب
نز
ج
عح
ب
مز
نب
لد
ي
ح
ا
يز
كد
نز
يه
نز
ج
نز
ند
ف
ب
مح
نب
نج
ي
يا
ا
يز
ك
كد
ي
نز
نز
نز
مز
نح
كو
فب
ب
مط
نج
ط
ي
يد
ا
يز
م
كد
ك
نح
لط
نح
لا
نح
نح
فد
ب
ن
نج
كا
ي
يو
ا
يح
كد
ل
نط
كا
نط
يه
نط
ل
فو
ب
ن
نج
كط
ي
يو
ا
يح
ك
كد
م
نط
لد
نط
ل
نط
م
فح
ب
نا
نج
لج
ي
يز
ا
يح
م
كد
ن
نط
مز
نط
مه
نط
ن
ص
ب
نا
نج
لد
ي
يز
ا
يط
كه
س
س
س

/H444/