PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 57r

Facsimile

الجدول الثالث لحركات القمر الوسطى وهو خمسة صفوف
الشهور
حصّة الطول
 
حصّة الاختلاف
 
حصّة العرض
 
حصّة البعد
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
 
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
 
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
 
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
ا
له
يز
كط
يو
مه
يه
 
لا
نو
نح
ح
نه
نط
ل
 
لو
نب
مط
ند
كح
يح
ل
ه
مج
ك
م
ح
نط
ل
ب
ع
لد
نح
لج
ل
ل
 
سج
نج
نو
يز
نا
نط
 
عج
مه
لط
مح
نو
لز
 
يا
كو
ما
ك
يز
نط
ج
قه
نب
كز
ن
يه
مه
 
صه
ن
ند
كو
مز
نح
ل
قي
لح
كط
مج
كد
نه
ل
يز
ي
ب
كو
نح
ل
د
قما
ط
نز
ز
ا
 
قكز
مز
نب
له
مج
نح
قمز
لا
يط
لز
نج
يد
 
كب
نج
كب
م
له
نح
ه
قعو
كز
كو
كج
مو
يه
 
قنط
مد
ن
مد
لط
نز
ل
قفد
كد
ط
لب
كا
لب
ل
كح
لو
مج
ك
مد
نز
ل
و
ريا
مد
نه
م
لا
ل
 
قصا
ما
مح
نج
له
نز
ركا
يو
نط
كو
مط
نا
 
لد
ك
د
نج
نز
ز
رمز
ب
كد
نز
يو
مه
 
ركج
لح
مز
ب
لا
نو
ل
رنح
ط
مط
كا
يح
ط
ل
م
ج
كد
ما
ب
نو
ل
ح
رفب
يط
ند
يد
ب
 
رنه
له
مه
يا
كز
نو
رصه
ب
لط
يه
مو
كح
 
مه
مو
مه
كا
يا
نو
ط
شيز
لز
كج
ل
مز
يه
 
رفز
لب
مج
ك
كج
نه
ل
شلا
نه
كط
ي
يد
مو
ل
نا
ل
و
ا
ك
نه
ل
ي
شنب
ند
نب
مز
لب
ل
 
شيط
كط
ما
كط
يط
نه
 
ح
مح
يط
د
مج
ه
 
نز
يج
كو
ما
كط
نه
يا
كح
يب
كب
د
يز
مه
 
شنا
كو
لط
لح
يه
ند
ل
 
مه
ما
ح
نط
يا
كج
ل
سب
نو
مز
كا
لح
ند
ل
يب
سج
كط
نا
كا
ج
 
كج
كج
لز
مز
يا
ند
 
فب
لج
نح
نج
لط
مب
 
سح
م
ح
ا
مز
ند
الأيّام
حصّة الطول
 
حصّة الاختلاف
 
حصّة العرض
 
حصّة البعد
ا
يج
ي
لد
نح
لج
ل
ل
 
يج
ج
نج
نو
يز
نا
نط
 
يج
يج
مه
لط
مح
نو
لز
يب
يا
كو
ما
ك
يز
نط
ب
كو
كا
ط
نز
ز
ا
 
كو
ز
مز
نب
له
مج
نح
 
كو
كز
لا
يط
لز
نج
يد
كد
كب
نج
كب
م
له
نح
ج
لط
لا
مد
نه
م
لا
ل
 
لط
يا
ما
مح
نج
له
نز
 
لط
ما
يو
نط
كو
مط
نا
لو
لد
ك
د
نج
نز
د
نب
مب
يط
ند
يد
ب
 
نب
يه
له
مه
يا
كز
نو
 
نب
نه
ب
لط
يه
مو
كح
مح
مه
مو
مه
كا
يا
نو
ه
سه
نب
ند
نب
مز
لب
ل
 
سه
يط
كط
ما
كط
يط
نه
 
سو
ح
مح
يط
د
مج
ه
س
نز
يج
كو
ما
كط
نه
و
عط
ج
كط
نا
كا
ج
 
عح
كج
كج
لز
مز
يا
ند
 
عط
كب
لج
نح
نج
لط
مب
عج
ح
م
ح
ا
مز
ند
ز
صب
يد
د
مط
ند
لج
ل
 
صا
كز
يز
لد
ه
ج
نج
 
صب
لو
يط
لح
مب
لو
يط
فه
ك
و
مط
كب
ه
نج
ح
قه
كد
لط
مح
كح
د
 
قد
لا
يا
ل
كب
نه
نب
قه
ن
ه
يح
لا
لب
نو
صز
لا
لج
ل
مب
كج
نب
ط
قيح
له
يد
مز
ا
لد
ل
 
قيز
له
ه
كو
م
مز
نا
قيط
ج
ن
نح
ك
كط
لج
قط
مج
يب
ب
ما
نا
ي
قلا
مه
مط
مه
له
ه
 
قل
لح
نط
كب
نح
لط
ن
قلب
يز
لو
لح
ط
كو
ي
قكا
ند
كو
نج
كب
نط
ن
يا
قمد
نو
كد
مد
ح
له
ل
 
قمج
مب
نج
يط
يو
لا
مط
قمه
لا
كب
يز
نح
كب
مز
قلد
ه
نج
لد
مج
يز
مط
يب
قنح
و
نط
مب
مب
و
 
قنو
مو
مز
يه
لد
كج
مح
قنح
مه
ز
نز
مز
يط
كد
قمو
يز
ك
يو
ج
له
مح
يج
قعا
يز
لد
ما
يه
لو
ل
 
قسط
ن
ما
يا
نب
يه
مز
قعا
نح
نج
لز
لو
يو
ا
قنح
كح
مو
نز
كج
نج
مز
يد
قفد
كح
ط
لط
مط
ز
 
قفب
ند
له
ح
ي
ز
مو
قفه
يب
لط
يز
كه
يب
لح
قع
م
يج
لح
مد
يا
مو
يه
قصز
لح
مد
لح
كب
لز
ل
 
قصه
نح
كط
د
كز
نط
مه
قصح
كو
كد
نز
يد
ط
يه
قعب Toomer, p. 187: 182
نا
م
ك
د
كط
مه
يو
ري
مط
يط
لو
نو
ح
 
رط
ب
كج
مه
نا
مد
ريا
م
ي
لز
ج
ه
نب
قصه
ج
ن Toomer, p. 187: 7
ا
كد
مز
مد
يز
ركج
نط
ند
له
كط
لح
ل
 
ركب
و
يو
نز
ج
مج
مج
ركد
نج
نو
يو
نب
ب
كط
رز
يد
لج
مب
مه
ه
مج
يح
رلز
ي
كط
لد
ج
ط
 
رله
ي
ي
نج
كا
له
مب
رلح
ز
ما
نو
م
نط
و
ريط
كو
كد
ه
كج
مب
يط
رن
كا
د
لب
لو
لط
ل
 
رمح
يد
د
مط
لط
كز
ما
رنا
كا
كز
لو
كط
نه
مج
رلا
لز
كز
ه
كه
ما
ما
ك
رسج
لا
لط
لا
ي
ي
 
رسا
يز
نح
مه
نز
يط
م
رسد
له
يج
يو
يح
نب
ك
رمج
مح
يج Toomer, p. 187: 53
مو
مه
نط
م
كا
رعو
مب
يد
كط
مج
م
ل
 
رعد
كا
نب
مب
يه
يا
لط
رعز
مح
نح
نو
ز
مح
نز
رنو
ك
كح
و
يز
لط
كب
رفط
نب
مط
كح
يز
يا
 
رفز
كه
مو
لح
لج
ج
لج Toomer, p. 186: 38
رصا
ب
مد
له
نو
مه
لد
رسح
يا
مز
ط
كو
له
لح
كج
شج
ج
كد
كو
ن
ما
ل
 
ش
كط
م
لد
ن
نه
لز
شد
يو
ل
يه
مه
مب
يا
رف
كج
يج
ن
مو
نج
لز
كد
شيو
يج
نط
كه
كد
يب
 
شيج
لج
لد
لا
ح
مز
لو
شيز
ل
يه
نه
لد
لح
مح
رصب
لد
م
لب
ز
يا
لو
كه
شكط
كد
لد
كج
نز
مب
ل
 
شكو
لز
كح
كز
كو
لط
له
شل
مد
ا
له
كج
له
كه
شد
مو
ز
يج
كز
كط
له
كو
شمب
له
ط
كب
لا
يج
 
شلط
ما
كب
كج
مد
لا
لد
شمج
نز
مز
يه
يب
لب
ب
شيو
نز
لج
ند
مز
مز
لد
كز
شنه
مه
مد
كا
د
مج
ل
 
شنب
مه
يو
ك
ب
كج
لج
شنز
يا
لب
نه
ا
كح
لط
شكط
ط
لو
ح
ه
لج
كح
ح
نو
يط
يط
لح
يد
 
ه
مط
ي
يو
ك
يه
لب
 
ي
كه
يح
لد
ن
كه
يو
شما
ك
كز
يز
كح
كج
لب
كط
كب
و
ند
يح
يا
مد
ل
 
يح
نج
د
يب
لح
ن Toomer, p. 186: 7
لا
 
كج
لط
د
يد
لط
كا
نج
شنج
لا
نج
نح
مح
ما
لا
ل
له
يز
كط
يو
مه
يه
 
لا
نو
نح
ح
نه
نط
ل
 
لو
نب
مط
ند
كح
يح
ل
ه
مج
ك
م
ح
نط
ل