PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 10v

Facsimile

بقية الجداول المرسومة للأوتار والقسي
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
ص
ل
فه
يج
ك
مد
ح
قيج
ق
ج
كط T: نط
لد
لد
صا
فه
له
كد
مج
نح T: نز
قيج
ل
ق
كا
يو
لد
ك
صا
ل
فه
نز
كج
مج
مه
قيد
ق
لح
كو
لد
ه T: و
صب
فو
يط
يه
مج
لج
قيد
ل
ق
نه
كح
لج
نج T: نب
صب
ل
فو
ما
ب
مج
كا
قيه
قا
يب
كه
لج
لط
صج
فز
ب
مب
مج
ط
قيه
ل
قا
كط
يه
لج
كه
صج
ل
فز
كد
يز
مب
نز
قيو
قا
مه
نز
لج
يا
صد
فز
مه
مه
مب
مه
قيو
ل
قب
يب T: ب
لج
لب
نز
صد
ل
فح
ز
ز
مب
لج
قيز
قب
يط
ا
لب
مج
صه
فح
كح
كح T: كد
مب
كا
قيز
ل
قب
له
كب
لب
كط
صه
ل
فح
مط
لد
مب
ط
قيح
قب
نا
لز
لب
يه
صو
فط
ي
لط
ما
نز
قيح
ل
قج
ز
مد
لب
صو
ل
فط
لا
لز
ما
مه
قيط
قج
كج
مد
لا
مو
صز
فط
نب
كط
ما
لج
قيط
ل
قج
لط
لز
لا
لب
صز
ل
ص
يج
يه
ما
كا
قك
قج
نه
كج
لا
يح
صح
ص
لج
نه
ما
ح
قك
ل
قد
يا
ب
لا
د
صح
ل
ص
ند
كط
م
نه
قكا
قد
كو
لد
ل
مط
صط
صا
يد
نو
م
مب
قكا
ل
قد
ما
نط
ل
له
صط
ل
صا
له
يز
م
ل
قكب
قد
نز
يو
ل
كا
ق
صا
نه
لب
م
يز
قكب
ل
قه
يب
كو
ل
ز
ق
ل
صب
يه
م
م
د
قكج
قه
كز
ل
كط
نب
قا
صب
له
مب
لط
نب
قكج
ل
قه
مب
كو
كط
لز
قا
ل
صب
نه
لح
لط
لط
قكد
قه
نز
يد
كط
كج
قب
صج
يه
كز
لط
كز T: كو
قكد
ل
قو
يا
نه
كط
ح
قب
ل
صج
له
يا
لط
يج
قكه
قو
كو
كط
كح
ند
قج
صج
ند
مز
لط
قكه
ل
قو
م
نو
كح
لط
قج
ل
صد
يد
يز
لح
مز
قكو
قو
نه
يه
كح
كد
قد
صد
لج
ما
لح
لد
قكو
ل
قز
ط
كز
كح
ي
قد
ل
صد
نب
نح
لح
كا
قكز
قز
كج
لب
كز
نه T: نو
قه
صه
يب
ط
لح
ح
قكز
ل
قز
لز
ل
كز
م
قه
ل
صه
لا
يج
لز
نه
قكح
قز
نا
ك
كز
كه
قو
صه
ن
يا
لز
مب
قكح
ل
قح
ه
ب
كز
ي
قو
ل
صو
ط
ب
لز
كط
قكط
قح
يح
لز
كو
نو
قز
صو
كز
مو T: مز
لز
يو
قكط
ل
قح
لب
ه
كو
ما
قز
ل
صو
مو
كد
لز
ج
قل
قح
مه
كط T: كه
كو
كو
قح
صز
د
نه
لو
ن
قل
ل
قح
نح
لح
كو
يا
قح
ل
صز
كج
ك
لو
لو
قلا
قط
يا
مد
كه
نو
قط
صز
ما
لح
لو
كج
قلا
ل
قط
كد
مب
كه
ما
قط
ل
صز
نط
مط
لو
ط
قلب
قط
لز
لب
كه
كو
قي
صح
يز
ند
له
نو
قلب
ل
قط
ن
يه
كه
يا
قي
ل
صح
له
نب
له
مب
قلج
قي
ب
ن
كد
نو
قيا
صح
نج
مج
له
كط
قلج
ل
قي
يه
يح
كد
ما
قيا
ل
صط
يا
كز
له
يه
قلد
قي
كز
لط
كد
كو
قيب
صط
كط
ه
له
ا
قلد
ل
قي
لط
لب T: نب
كد
ي
قيب
ل
صط
مو
له
لد
مح
قله
قي
نا
نز
كج
نه
بقية الجداول المرسومة للأوتار والقسي
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
القسي
الأوتار
الجزء من ثلاثين من فضل ما بين السطرين
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
أجزاء
دقائق
أجزاء
دقائق
ثواني
دقائق
ثواني
ثوالث
قله
ل
قيا
ج
ند
كج
م
قنح
قيز
مز
مج
يا
نا
قلو
قيا
يه
مد
كج
كه
قنح
ل
قيز
نج
لط
يا
له
قلو
ل
قيا
كز
كو
كج
ط
قنط
قيز
نط
كو T: كز
يا
يط
قلز
قيا
لط
ا
كب
ند
قنط
ل
قيح
ه
و T: ز
يا
ج
قلز
ل
قيا
ن
كح
كب
لط
قس
قيح
ي
لز
ي
مز
قلح
قيب
ا
مز
كب
كد
قس
ل
قيح
يو
ا
ي
لا
قلح
ل
قيب
يب
نط
كب
ح
قسا
قيح
كا
يو
ي
يد
قلط
قيب
كد
ج
كا
نج
قسا
ل
قيح
كو
كج
ط
نح
قلط
ل
قيب
له
كا
لز
قسب
قيح
لا
كب
ط
مب
قم
قيب
مه
مح
كا
كب
قسب
ل
قيح
لو
يج
ط
كه
قم
ل
قيب
نو
كط
كا
ز
قسج
قيح
م
نه
ط
ط
قما
قيج
ز
ب
ك
نا
قسج
ل
قيح
مه
ل
ح
نج
قما
ل
قيج
يز
كز T: كه
ك
له T: لو
قسد
قيح
مط
نو
ح
نز T: لز
قمب
قيج
كز
مد
ك
ك
قسد
ل
قيح
ند
يد T: يه
ح
ك
قمب
ل
قيج
لز
ند
ك
د
قسه
قيح
نح
كد T: كه
ح
د
قمج
قيج
مز
نو
يط
مح T: مط
قسه
ل
قيط
ب
كو
ز
مح
قمج
ل
قيج
نز
ن
يط
لج
قسو
قيط
و
ك
ز
لا
قمد
قيد
ز
لز
يط
يز
قسو
ل
قيط
ي
و
ز
يه
قمد
ل
قيد
يز
يه
يط
ب
قسز
قيط
يج
مد
و
نط
قمه
قيد
كو
مو
يح
مو
قسز
ل
قيط
يز
يج
و
مه T: مب
قمه
ل
قيد
لو
ط
يح
ل
قسح
قيط
كب T: ك
لد
و
كو
قمو
قيد
مه
كد
يح
يد
قسح
ل
قيط
كج
مز
و
ي
قمو
ل
قيد
ند
لا
يز
نط
قسط
قيط
كو
نب
ه
نج
قمز
قيه
ج
ل
يز
مج
قسط
ل
قيط
كط
مط
ه
لز
قمز
ل
قيه
يب
كب
يز
كز
قع
قيط
لب
لز
ه
ك
قمح
قيه
كا
و
يز
يا
قع
ل
قيط
له
يز
ه
د
قمح
ل
قيه
كط
ما
يو
نه
قعا
قيط
لز
مط
د
مح
قمط
قيه
لح
ط
يو
م
قعا
ل
قيط
م
يج
د
لا
قمط
ل
قيه
مو
كط
يو
كج T: كد
قعب
قيط
مب
كط T: كح
د
يد
قن
قيه
ند
م
يو
ح
قعب
ل
قيط
مد
لو T: له
ج
نح
قن
ل
قيو
ب
مد
يه
نب
قعج
قيط
مو
له
ج
مب
قنا
قيو
ي
م
يه
لو
قعج
ل
قيط
مح
كو
ج
كط T: كو
قنا
ل
قيو
يح
كح
يه
ك
قعد
قيط
ن
ح
ج
ط
قنب
قيو
كو
ح
يه
د
قعد
ل
قيط
نا
مج
ب
نج
قنب
ل
قيو
لج
م
يد
مح
قعه
قيط
نج
ي
ب
لو
قنج
قيو
ما
د
يد
لب
قعه
ل
قيط
ند
كج T: كز
ب
ك
قنج
ل
قيو
مح
ك
يد
يو
قعو
قيط
نه
لح
ب
ج
قند
قيو
نه
كح
يد
قعو
ل
قيط
نو
لط
ا
مز
قند
ل
قيز
ب
كح
يج
مد
قعز
قيط
نز
لب
ا
لا T: ل
قنه
قيز
ط
ك
يج
كح
قعز
ل
قيط
نح
يح
ا
يد
قنه
ل
قيز
يو
د
يج
يب
قعح
قيط
نح
نه
نز
قنو
قيز
كب
م
يب
نو
قعح
ل
قيط
نط
كج T: كد
ما
قنو
ل
قيز
كط
ح
يب
م
قعط
قيط
نط
مد
كه
قنز
قيز
له
كح
يب
كد
قعط
ل
قيط
نط
نو
ط
قنز
ل
قيز
ما
م
يب
ز
قف
قك