PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 56v

Facsimile

الجدول الثاني لحركات القمر الوسطى وهو خمسة صفوف
السنون الثماني عشر
حصّة الطول
 
حصّة الاختلاف
 
حصّة العرض
 
حصّة البعد
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
 
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
ا
قكط
كب
مو
يج
ن
لب
ل
 
فح
مج
ز
كح
ما
يج
نه
قمح
مب
مز
يب
مد
كه
ه
قكط
لز
كا
كح
كط
كج
نه
ب
رنح
مه
لب
كز
ما
ه
 
قعز
كو
يد
نز
كب
كز
ن
رصز
كه
لد
كه
كح
ن
ي
رنط
يد
مب
نو
نح
مز
ن
ج
كح
ح
يح
ما
لا
لز
ل
 
رسو
ط
كب
كو
ج
ما
مه
فو
ح
كا
لح
يج
يه
يه
كح
نب
د
كه
كح
يا
مه
د
قنز
لا
د
نه
كب
ي
 
شند
نب
كط
ند
مد
نه
م
رلد
نا
ح
ن
نز
م
ك
قنح
كط
كه
نج
نز
له
م
ه
رفو
نج
نا
ط
يب
مب
ل
 
فج
له
لز
كج
كو
ط
له
كج
لج
نو
ج
مب
ه
كه
رفح
و
مز
كب
كو
نط
له
و
نو
يو
لز
كج
ج
يه
 
قعب
يح
مد
نب
ز
كج
ل
قعب
يو
مج
يو
كو
ل
ل
نز
مد
ح
ن
نو
كج
ل
ز
قفه
لط
كج
لو
نج
مز
ل
 
رسا
ا
نب
ك
مح
لز
كه
شك
نط
ل
كط
ي
نه
له
قفز
كا
ل
يط
كه
مز
كه
ح
شيه
ب
ط
ن
مد
ك
 
شمط
مد
نط
مط
كط
نا
ك
قط
مب
يز
ما
نه
ك
م
شيو
نح
نا
مز
نه
يا
ك
ط
فد
كد
نو
د
لد
نب
ل
 
عح
كح
ز
يح
يا
ه
يه
رنح
كه
د
ند
لط
مه
مه
فو
لو
يج
يو
كد
له
يه
ي
ريج
مز
مب
يح
كه
كه
 
قسز
يا
يد
مو
نب
يط
ي
مز
ز
نب
ز
كد
ي
ن
ريو
يج
لد
مد
نج
نط
ي
يا
شمج
ي
كح
لب
يه
نز
ل
 
رنه
ند
كب
يه
لج
لج
ه
 
قصه
ن
لط
ك
ح
له
نه
 
شمه
ن
نو
يج
كج
كج
ه
يب
قيب
لج
يد
مو
و
ل
 
شمد
لز
كط
مد
يد
مز
 
شمد
لج
كو
لب
نج
ا
 
قيه
كح
يز
ما
نب
مز
يج
رما
نو
نط
نز
ب
ل
 
عج
ك
لز
يب
نو
نه
قلج
يو
يج
مه
لز
كو
ه
رمه
ه
لط
ي
كب
ي
نه
يد
يا
يح
مز
يج
مز
له
 
قسب
ج
مد
ما
لز
يد
ن
رفا
نط
نح
كا
نا
ي
يد
مج
لح
نا
لد
ن
يه
قم
ما
لج
كز
لح
ز
ل
 
رن
مو
نب
ي
يح
كح
مه
ع
ما
مح
يا
و
يو
يه
قمد
ك
كب
ز
ك
نح
مه
يو
رع
د
يط
ما
كح
م
 
شلط
كط
نط
لح
نط
مب
م
ريط
كد
له
كج
ن
ما
ك
رعج
نز
مج
له
ن
كب
م
يز
لط
كز
ه
نه
يط
يب
ل
 
سح
يج
ز
ز
م
نو
له
ح
ز
كب
لو
له
و
كه
مج
له
ه
د
يط
مو
له
يح
قسح
مط
نب
ط
ط
مه
 
قنو
نو
يد
لو
كب
ي
ل
قنو
ن
ط
مط
يط
لا
ل
قعج
يب
كو
لب
مط
ي
ل
الساعات
حصّة الطول
 
حصّة الاختلاف
 
حصّة العرض
 
حصّة البعد
ا
لب
نو
كز
كو
كج
مو
 
لب
لط
مد
ن
مد
لط Toomer, p. 184: 40
لج
د
كد
ط
لب
كا Toomer, p. 184: 22
ل
كح
لو
مج
ك
مه
ب
ا
ه
نب
ند
نب
مز
لب
 
ا
ه
يط
كط
ما
كط
يط Toomer, p. 184: 20
ا
و
ح
مح
يط
د
مج
ا
نز
يج
كو
ما
ل
ج
ا
لح
مط
كب
يط
يا
يح
 
ا
لز
نط
يد
لب
يج Toomer, p. 184: 14
نط Toomer, p. 184: 0
 
ا
لط
يج
يب
كح
لز
ه
 
ا
لا
كه
ن
ي
ب
يه
د
ب
يا
مه
مط
مه
له
ه
 
ب
ي
لح
نط
كب
نح
لط Toomer, p. 184: 40
ب
يب
يز
لو
لح
ط
كو
ب
ا
ند
كو
نج
كج
ه
ب
مد
مب
يز
يا
نح
نا
 
ب
مج
يح
مد
يج
مج
يط Toomer, p. 184: 20
ب
مه
كب
مز
ما
مح
ب
لب
كج
ج
لو
مج
مه
و
ج
يز
لح
مد
لح
كب
لز
 
ج
يه
نح
كط
د
كز Toomer, p. 184: 28
نط Toomer, p. 0
 
ج
يح
كو
كد
نز
يد
ط
 
ج
ب
نا
م
ك
د
ل
ز
ج
ن
له
يب
د
مو
كج
 
ج
مح
لح
يج
نه
يب
لط Toomer, p. 184: 40
ج
نا
ل
مط
و
مو
لا
ج
لج
ك
يز
ج
كه
يه
ح
د
كج
لا
لط
لا
ي
ي
 
د
كا
يز
نح
مه
نز
يط Toomer, p. 184: 20
د
كد
له
يج
يو
يح
نب
د
ج
مح
نج
مو
مو
ط
د
نو
كح
و
نز
لج
نو
 
د
نج
نز
مج
لو
ما Toomer, p. 184: 42
نط Toomer, p. 184: 0
 
د
نز
لط
لز
كه
نا
يد
 
د
لد
يز
ل
ل
و
مه
ي
ه
كط
كد
لد
كج
نز
مب
 
ه
كو
لز
كح
كز
كو
لط Toomer, p. 184: 40
ه
ل
مد
ا
له
كج
له
ه
د
مو
ز
يج
كز
ل
يا
و
ب
كا
ا
ن
كا
كح
 
ه
نط
يز
يج
يح
يا
يط Toomer, p. 184: 20
و
ج
مح
كه
مد
نه
نز
ه
له
يد
مج
نو
مح
يه
يب
و
له
يز
كط
يو
مه
يه
 
و
لا
نز Toomer, p. 184: 56
نح
ح
نه Toomer, p. 184: 56
نط Toomer, p. 184: 0
 
و
لو
نب
مط
ند
كح
يط Toomer, p. 184: 18
 
و
ه
مج
ك
م
ط
يج
ز
ح
يج
نو
مج
ط
ا
 
ز
د
لو
مب
نط
م
لط
ز
ط
نز
يد
د
م
و
لو
يا
نز
كج
كط
مد
يد
ز
ما
ي
كد
ط
لب
مز
 
ز
لز
يو
كز
ن
كه
يط
ز
مج
ا
لح
يج
لج
ب
ز
و
م
لد
و
ن
كط
يه
ح
يد
و
نا
له
نو
لج
 
ح
ط
نو
يب
ما
ط
نط
ح
يو
و
ب
كج
ه
كج
ز
لز
ط
ي
ن
يا
يد
يو
ح
مز
ج
يط
ب
ك
ك
 
ح
مب
له
نز
لا
نه Toomer, p. 184: 55
لط
ح
مط
ي
كو
لب
لز
مه
ح
ز
لز
مز
لج
لا
نط
يز
ط
يط
نط
مو
كح
مد
و
 
ط
يه
يه
مب
كب
لط
يط
ط
كب
يد
ن
مب
ي
و
ح
لح
و
كد
يو
نب
مد
يح
ط
نب
نو
يج
نه
ز
نب
 
ط
مز
نه
كز
يج
كج
نط
ط
نه
يط
يد
نا
مب
كح
ط
ح
له
ا
يج
كط
يط
ي
كه
نب
ما
كا
لا
لح
 
ي
ك
له
يب
د
ح
لط
ي
كح
كج
لط
ا
يد
مط
ط
لط
ج
لز
مج
لد
يد
ك
ي
نح
مط
ح
مز
نه
كه
 
ي
نج
يد
نو
ند
نج
يط
يا
ا
كح
ج
ي
مز
يا
ي
ط
لب
يد
كو
ند
نط
كا
يا
لا
مه
لو
يد
يط
يا
 
يا
كه
ند
ما
مه
لز
نط
يا
لد
لب
كز
ك
يط
لب
ي
م
نا
ي
يه
مد
كب
يب
ج Toomer, p. 184: 4
مب
ج
م
مب
نز
 
يا
نح
لد
كو
لو
كب
لط
يب
ز
لو
نا
كط
نا
ند
يا
ي
كط
كز
نج
لو
كط
كج
يب
لز
لح
لا
ز
و
مج
 
يب
لا
يد
يا
كز
ز
يط
يب
م
ما
يه
لط
كد
يه
يا
م
نح
د
لو
نز
يد
كد
يج
ي
لد
نح
لج
ل
ل
 
يج
ج
نج
نو
يز
نا
نط
يج
يج
مه
لط
مح
نو
لز
يب
يا
كو
ما
ك
يز
نط