PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Ptolemy, al-Majisṭī (tr. Isḥāq b. Ḥunayn/Thābit b. Qurra)

Tunis, Dār al-kutub al-waṭaniyya, 7116 · 42r

Facsimile

أصل وسط الشمس لأوّل يوم من تاريخ بخت نصر في مه دقيقة من الحوت وذلك يا {...} مه بروج درج دقائق.

أصل الأوج لأوّل بخت نصر ه ل من الجوزاء.

وأصل مركزه لهذا التاريخ ح كه يه بروج درج دقائق وذلك هو رصه جزءاً يه دقيقة. Marginal note above the table. – There is also an illegible marginal note on the upper right corner. 

جدول حركة الشمس الوسطى
عدد السنين
السنون المجموعة
السنون المبسوطة
السنون المبسوطة
 
 
 
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
يا
يب
عدد الشهور
الشهور
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
أجزاء
دقائق
ثواني
ثوالث
روابع
خوامس
سوادس
يح
لو
ند
شنه سنه
شنا
شمو
لز
يد
نب
كه
نا
يو
لو
يب
مط
ك
ما
ا
لد
ط
مج
ل
ل
ا
ب
ج
شنط
شنط
شنط
مه
ل
يو
كد
مط
يد
مه
ل
يو
كا
مب
ج
ح
يز
كه
له
ي
مه
ل
س
ض
كط
نط
فح
لد
ح
مب
ح
يز
كه
لو
يج
مط
لو
يب
مح
يه
لا
مو
ل
ل
عب
ص
قح
شمب سمب
شلح سلح
شلج سلج
كط
ز
مد
مب
ح
لج
كه
ا
لح
كب
مب
ج
يح
نب
كز
ل
د
ه
و
شنط
شنح
شنح
ا
مز
لب
لط
ج
كح
ا
مو
لب
كد
مه
و
لد
مب
نا
ك
نه
ل
قك
قن
قف
قيح
قمز
قعز
يو
ن
كد
لد
مج
نا
كو
ج
لط
كه
ا
لز
ب
{يز}
لج
{ل}
قكو
قمد
قسب
شكط
شكد
شك
كا
نط
لو
نط
كد
ن
يد
ن
كز
كد
مد مه
ه
ا
لو
ي
ل
ل
ز
ح
ط
شنح
شنح
شنز
يز
ج
مح
نج
يح
مب
يز
ب
مح
كز Toomer, 143: 28
مط
ي
ح
يز
ه
م
يه
ري
رم
رع
رو
رلو
رسو
نط
لج
ز
ح
يز
يو
نب
كط
يج
ن
كو
مح
د
يط
ل
ل
قف
قصح
ريو
شيو سيو
شيا
شز
يد
نا
كط
يو
ما
ز
ج
لط
يو
كه
مو
و
مه
يط
ند
ل
ي
يا
يب
شنز
شنز
شنز
لد
يط
د
ز
لب
نز
لج
يح
د
لا
نب
يج
كه
لد
مج
ن
كه
ش
شل
شس
رضه
شكه سكه
شند سند
ما
يه
مط
كو
لد
مج
و
مب
يط
ب
لح
يه
له
ن
و
ل
رلد
رنب
رع
شج سج
رصح
رصد
و
مج
كا
لب
نح
كد
نب
كح
ه
كز
مح
ح
كح
ج
لز
ل
ل
يج
يد
يه
شنو
شنو
شنو
ن
له
كا
كا
مو
يا
مط
لد
ك
لد
نو
يز
نا
ح
له
ي
مه
 
الأيّام
 
الأيّام
رفح
شو
شكد
رفط
رفه
رفا
نح
لو
يج
مط
يه
م
ما
يز
ند
كط
مط
ي
يب
مو
كا
ل
يو
يز
يح
شنو
شنه
شنه In this column all ش are transcribed as س.
ز Toomer, p. 143: 6
نب
لز
لو
كه
ه
ن
لو
لح
نط
ك
يو Toomer, p. 143: 17
كه
لد
ك
نه
ل
ا
ب
ج
ا
ب
نط
نح
نز
ح
يو
كد
يز
لد
نا
يج
كو
لط
يب
كه
لز
لا
ب
لج
شمب سمب
شس
شعح
رعو
رعب
رسح
نا
كح
ه
و
لب
نز
ل
و
مج
ل
نا
يب
نه
ل
د
ل
ل
 
الساعات
 
الساعات
د
ه
و
ج
د
ه
نو
نه
ند
لج
نا
مط
ح
كو
مج
نب
و
يط
ن
ب
يه
ج Toomer, p. 143: 4
له
و
شصو سصو
تيد
تلب
رسج
رنط
رند
مج
ك
نح
كج
مح
يد
يط
نه
لب
لب
نج
يج
لط
يج
مح
ل
ا
ب
ج
ب
د
ز
كز
نه
كج
ن
ما
لب
مج
كو
ط
ج
و
ط
ا
ب
ج
ز
ح
ط
و
ز
ح
نج
نج
نب
نح
و
يد
يز
لد
لب
مه
نح
كز
م
نب
لز
ح
لط
تن
تسح
تفو
رن
رمو
رما
له
يج
ن
م
ه
لا
ح
مد
كا
لد
ند
يه
كب
نز
لا
ل
ل
د
ه
و
ط
يب
يد
نا
يط
مز
كب
يج
د
نب
له
يح
يب
يه
يح
ه
و
ز
ي
يا
يب
ط
ي
يا
نا
ن
مط
كب
لا
لط
نب
ط
كو
يب
كه
لح
ه
يز
ل
ي
ما
يب
ثد تد
ثكب
ثم
رلز
رلج
ركح
كز
ه
مب
نو
كب
مح
نز
لج
ي
لو
نو
يز
و
م
يه
ل
ز
ح
ط
يز
يط
كب
يد
مب
ي
نه
مه
لو
ا
مد
كز
كا
كد
كز
ط
ي
يا
يج
يد
يه
يب
يج
يد
مح
مز
مز
مز
نو
د
مج
ا
يح
نا
د
يح
مب
نه
ز
مج
يد
مه
ثنح
ثعو
ثصد
ركد
ريط
ريه
ك
نز
له
يج
لط
د
مو
كب
نط
لز
نح
يح
مط
كد
نح
ل
ل
ي
يا
يب
كد
كز
كط
لح
و
لد
كز
يز
ح
ي
نج
لو
ل
لج
لو
يب
يد
يه
يو
يز
يح
يه
يو
يز
مو
مه
مد
يب
ك
كط
له
نب
ط
لا
مد
نز
ك
لب
مه
يو
مز
يح
خيب
خل
خمح
ريا
رو
رب
يب
مط
كز
ل
نو
كا
له
يب
مح
لط
ك
لج
ز
مب
ل
يج
يد
يه
لب
لد
لو
ا
كط
نز
نط
ن
م
يط
ب
مه
لط
مب
مه
يو
يح
يط
يط
ك
كا
يح
يط
ك
مج
مب
ما
لز
مه
ند
كز
مد
ا
ي
كد
لز
نز
ي
كب
مط
ك
نا
خسو
خفد
ذب
قصح
قصج
قفط
د
مب
يط
مز
يج
لح
كد
ا
لز
ما
ا
كب
يو
نا
كه
ل
ل
يو
يز
يح
لط
ما
مد
كه
نج
كا
لا
كب
يب
كح
يا
ند
مح
نا
ند
ك
كا
كج
كب
كج
كد
كا
كب
كج
ما
م
لط
ب
ي
يح
يح
لو
نج
ن
ج
يز
له
مز
كب
نج
كد
ذك
ذلح
ذنو
قفد
قف
قعو
نز
لد
يا
د
كط
نه
يج
ن
كو
مج
ج
كد
لد
ط
ل
يط
ك
كا
مو
مط
نا
مط
يو
مد
ج
ند
مه
لز
كا
د
نز
ج
كد
كه
كز
كه
كو
كز
كد
كه
كو
لح
لز
لو
كز
له
مج
ي
كز
مد
ل
مج
نو
يب
كه
لز
نه
كو
نز
ذعد
ذصب
ضي
قعا
قسز
قسج
مط
كو
د
كا
مو
يب
ب
لط
يه
مد
ه
كه
مج
يح
نب
ل
ل
كب
كج
كد
ند
نو
نط
يب
م
ح
له
كو
يز
مز
ل
يج
و
ط
يب
كح
كط
لا
كح
كط
ل
كز
كح
كط
له
له
لد
نب
ح
ب
يط
لو
ط
كج
لو
ن
ب
يه
كح
نط
ل
The values of this column are extended to 4040 in Arabic-European numerals.
{...}
قكط
د
يب
كد
لو
ل
مو
نا
يز
0
لز
0
ل
 
 
{رجب}
{...}
يو
كا
مط
ا
ا
يز
مج
ح
ل
كب
0
ل